LEGALITAS RJ TOUR

Nama Perusahaan : PT. RIYADHULJANNAH TOURS & TRAVEL
Akte Pendirian : 01/19 NOVEMBER 2010
Notaris : DECKY ERISANDY SH.,M.Kn
No BPW : NO. SK 556/002a-TDUP.BUDPAR/2011
No SIUP : NO. 503/42/SIUP-BPMPPTDP/2016
No TDUP / No Induk Berusaha : NO. 9120205131315
No NPWP : NO. 31.262.076.4-419.000
No LSU : NO. 025/STF-BHM/I/2019
No IMB : NO. 503/0002/IMB-DPMPTSP/2019
Rekom Pariwisata : NO. 556/002/DISPARPORA/I/2016
Rekom Kanwil Kemenag : NO. KW.28.03/2/Hj.09/529.A/2016
Izin PIHK (Haji Khusus) : NO. 89 Tahun 2020
Izin PPIU (Umroh) : NO. 837 Tahun 2019
Izin IATA : NO. 15335552